Algemene Voorwaarden

BROODBUTLER

 

Definities

 1. Opdrachtnemer: Broodbutler V.O.F., hierna genoemd Broodbutler, gevestigd te Nederland, Zuid Holland, Spijkenisse, Iepenlaan 54, 3203 XH, telefoonnummer: 0631522627, e-mailadres info@broodbutler.nl. Bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. Broodbutler is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 57868336, btw-identificatienummer: NL852771204B01.
 2. Opdrachtgever: De rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer ofwel de wederpartij van Broodbutler.

 

 

Artikel 1 – Algemeen–Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Broodbutler alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Broodbutler. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk door Broodbutler zijn aanvaard, en gelden dan slechts ten aanzien van de als dan specifiek vermelde overeenkomsten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Broodbutler en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Broodbutler en consument.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Broodbutler zijn in te zien op de site broodbutler.nl en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Broodbutler worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Broodbutler ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 6. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 7. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 8. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Broodbutler gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Broodbutler Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, en op alle overeenkomsten, eventuele nieuwsbrieven, website, bestellingen, alsook (contacten) en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen van Broodbutler zijn vrijblijvend en Broodbutler behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.1
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Broodbutler. Broodbutler is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Broodbutler dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

 

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Broodbutler onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Broodbutler is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Broodbutler passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Broodbutler daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Broodbutler kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Broodbutler op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Broodbutler zal ervoor zorgen dat de volgende informatie voor/bij de levering van het/de product/producten of dienst(en) aan de consument, schriftelijk dan wel op een zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, bekend is:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Broodbutler waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht (zie artikel 4);
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 10. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd.
 11. Broodbutler bepaalt zelf in welke postcodegebieden ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een klant afgewezen wordt doordat Broodbutler niet in een bepaald gebied levert.

 

Artikel 4Herroepingsrecht

 1. De klant kan een bestelling uitsluitend per e-mail of website annuleren of wijzigen tot 00 uur op de dag voor levering van de bestelling. Na dit tijdstip kan deze niet meer worden geannuleerd. Op grond van Artikel 6:230 p subf.2 BW wordt in verband met de bederfelijkheid van te bestellen / reeds bestelde producten het herroeppingsrecht uitgesloten. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van toezending voor zijn rekening. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

 

 

Artikel 5 – De prijs / Betaling

 1. Broodbutler is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen ongeacht de vermelde geldigheidsduur. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s (€), inclusief zes (6%) procent BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 40) per maand of, anders aangegeven, een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Broodbutler bent u een bedrag van dertig euro (30,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Broodbutler haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Broodbutler om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
  Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Broodbutler gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Broodbutler.
 3. Broodbutler kan voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Broodbutler geen invloed op heeft, per direct variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  Prijsverhogingen binnen twee (2) weken na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen (veranderingen in btw-tarieven e.d.) of bepalingen.
  Prijsverhogingen vanaf twee (2) weken na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Broodbutler dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. In het geval van een bestelling vanaf € 60.00 of meer, kan Broodbutler van klant verlangen een vijftig 50% (percentage) te voldoen.
 5. Betalingen geschiede volgens de opgegeven methodes via broodbutler.nl of door een methode die schriftelijk overeengekomen is van Broodbutler naar klant. Betalingen achteraf dienen binnen dertig (30) dagen netto voldaan te worden.

 

Artikel 6 – Conformiteit en Garantie

 1. Indien Broodbutler producten aan de afnemer levert, is Broodbutler nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Broodbutler ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 2. Een door Broodbutler, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Broodbutler kan doen gelden.
 3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Broodbutler ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Broodbutler gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Broodbutler kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt mede verstaan; oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, ook die van een door ons ingehuurde koerier (bijvoorbeeld autopech of vertraging bij de post), storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Voor zowel tijdelijke als blijvende overmacht zal de opdrachtgever Broodbutler nimmer aansprakelijk kunnen stellen betreffende de geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

 

 

Artikel 7 – Retourzendingen

 1. De retourgarantie aangeboden door Broodbutler geldt enkel op niet-bederfelijke waren, met uitzondering van alcoholische producten, mits de verpakking(en) aantoonbaar ongeopend blijken. Het retour zenden van een of meerdere artikelen is enkel toegestaan wanneer hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Broodbutler. De consument is verantwoordelijk voor het converseren met het bedrijf over de te doorlopen stappen. De consument is verantwoordelijk voor het voldoen van de kosten gemaakt voor het retour zenden. Tevens draagt de consument de verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan tijdens het transport naar Broodbutler. Broodbutler zal de staat van de zending controleren, documenteren en vervolgens terugkoppelen naar de consument, dit ter uitsluiting van enige miscommunicatie. Zendingen die retour zijn gekomen zonder kennisgeving, onderbouwing en toestemming ter en van Broodbutler zullen niet worden vergoed. De Broodbutler-Box besteld conform de garantieafspraak kan binnen 1 jaar teruggegeven worden aan de oprichters van Broodbutler. Hiervoor wordt binnen de periode van 1 jaar melding gedaan via e-mail op info@broodbutler.nl waarbij de Bak binnen deze periode, onbeschadigd retour gestuurd/afgeleverd wordt. Het garantie bedrag van (bedrag zie website) wordt retour gestort op het bij Broodbutler bekende rekeningnummer.

 

 

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Broodbutler zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Broodbutler kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 1 werkdag in werking nemen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken / teruggekoppeld. Broodbutler zal de opdracht eerst verifiëren alvorens er terugkoppeling gegeven wordt over de acceptatie van de spoedorder. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk drie (3) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, van In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Broodbutler het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. De door Broodbutler opgegeven levertijden (op welke manier dan ook) zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig langer is dan overeengekomen, bent u in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 5. Broodbutler zal zich richten op een visuele inspectie voordat er producten worden geëxpedieerd. Na bezorging door de gekozen optie van de consument, is de consument verder verantwoordelijk voor de conditie van de producten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Foto’s van producten, items of alle te leveren artikelen op de website, afwijken van de oorspronkelijke producten, items of artikelen na levering en kan een bestelling met dezelfde producten per order per dag of per week verschillen door de verandering van het recept, toevoegingen van ingrediënten dan wel producten vanuit een andere bakkerij.
 6. Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres of locatie van de (afgesproken) Broodbutler-Box. Broodbutler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever. Bezorging is voldaan zodra het/de product(en) persoonlijk afgeleverd zijn, dan wel afgeleverd zijn bij de buren, dan wel in de service bak op te geven op broodbutler.nl. De verantwoordelijkheid voor o.a. de kwaliteit van de producten, dan wel de verpakking van Broodbutler is niet meer rechtsgeldig wanneer het/de product(en) op deze wijze afgeleverd zijn.
 7. Indien aflevering als beschreven in artikel 8.6 niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door het/de product(en) elders in de directe nabijheid van het afleveradres af te leveren op een, volgens redelijke maatstaven beoordeeld, voldoende geschikte locatie. Zodra de producten zo zijn afgeleverd, is Broodbutler vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product / verpakking.
 8. Producten waar Broodbutler speciale bezorging nodig acht (e.g. taarten, banket, gebak of andere producten), worden altijd in afspraak met de opdrachtgever afgestemd en persoonlijk overgedragen. Informatie over Broodbutler (contact gegevens) of over de producten (allergenen) zijn terug te vinden, dan wel op te vragen op de website www.broodbutler.nl.
 9. De levertijden per product op broodbutler.nl verschillen onderling. Voor de producten met een levertermijn van één (1) werkdag, welke voor 13:00 besteld worden, worden de volgende dag afgeleverd op het opgegeven adres. Deze termijn wordt gezien als indicatie en stelt Broodbutler niet aansprakelijk indien deze bezorgtermijn, door wat voor reden dan ook, overschreden wordt tot uiterlijk vier (4) werkdagen na bestelling. Daarna is de klant gerechtigd zijn/haar bestelling geheel vrijblijvend te annuleren.

 

 

 

 

 

Artikel 9 – Duurtransacties: opzegging, duur en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en diensten stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Als vermeld in artikel 8.6 geldt het opgegeven adres dat door de opdrachtgever aan Broodbutler kenbaar is gemaakt. Broodbutler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve leveringen wanneer Broodbutler de instructies + afleveradres in de bestelling volgt.
 2. Broodbutler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk –en/of zetfouten van logo en/of tekst, dan wel afwijkingen van het/de product(en) qua kleur, constructie, uiterlijk, gewicht dan wel afbeeldingen. Verder kan Broodbutler niet aansprakelijk gesteld worden voor het aanleveren van afbeeldingen die inbreuk maken op privacyrecht en rechten van derden zoals merkrechten, auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden. Eventuele claim(s) betreffende bovenstaand onderwerp zijn voor rekening van de opdrachtgever en dienen door de opdrachtgever zelf te worden afgehandeld.
 3. Broodbutler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de opgegeven leverdatum daar de opgegeven leverdatum indicatief is.
 4. Broodbutler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de annulering van automatische, dan wel lopende orders wanneer Broodbutler per direct besloten heeft te stoppen met enige leveringen van diensten, producten en/of services van welke aard dan ook. Broodbutler is verplicht de betalingen van diensten, welke in de periode voor bekendmaken van het opzeggen van Broodbutlers werkzaamheden, te retourneren aan de opdrachtgever. In het geval dat deze opdrachtherhaling van de overeenkomst geannuleerd dient te worden, wordt de opzegging vanaf de opdrachtgever uiterlijk op 2 dagen voor de eerstvolgende geplande levering doorgegeven aan Broodbutler.
 5. De allergeneninformatie vermeld op de website broodbutler.nl is samengesteld op basis van verstrekte productinformatie van onze bakkerijen. In de winkels wordt gewerkt met de volgende allergenen: glutenbevattende granen, schaaldieren, ei, vis, aardnoten, soja, melk (inclusief lactose), noten, selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide en sulfieten, lupine en weekdieren. Hierdoor kunnen wij niet uitsluiten dat er door kruisbesmetting onbedoelde allergene ingrediënten (sporen) in onze producten terecht komen. Alleen wettelijke allergenen die zijn aangemerkt door de Europese richtlijn zijn vermeld. Alles is in het werk gesteld om de allergeneninformatie regelmatig bij te werken. Het kan namelijk gebeuren dat de productsamenstelling wijzigt.

 

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van de producten en / of diensten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via e-mail (info@broodbutler.nl) bij
 2. Bij Broodbutler ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Broodbutler binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord, geld retour of nieuw product kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 12 – Overdracht

 1. De opdrachtgever zal geen rechten, voortvloeiende uit de overeenkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Broodbutler.

 

 

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Broodbutler en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14Privacy

 1. Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen gegevens van een persoon alleen worden verstrekt met toestemming van de persoon in kwestie.

 

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Op de overeenkomsten tussen Broodbutler en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking heeft, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Aanvullend dan wel van deze algemene voorwaarden, afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.